1. SÚDNE / ÚRADNE OVERENÉ PREKLADY

firemné dokumenty:

 • rôzne typy zmlúv - zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, spoločenské zmluvy ...

 • zakladacie listiny, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení

 • notárske zápisnice

 • výpisy z registrov, prevody obchodných podielov

 • výročné správy

 • plné moci

 • dokumenty k súdnym a mimosúdnym konaniam

 • ponuky, obchodné podmienky, objednávky

 • správy, stanoviská, rozhodnutia

 • daňové a účtovné doklady

 • ponuky, objednávky, obchodné podmienky

 • smernice, normy

 • technické návody

 • projektové dokumentácie

 • atď.

osobné doklady

 • rodné listy, sobášne listy

 • vysvedčenia, diplomy

 • výpisy a odpisy z registra trestov

 • úmrtné listy, dokumenty k dedičskému konaniu

 • súdne rozhodnutia

 • výpisy a odpisy z registra trestov

 • osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 • potvrdenia o trvalom pobyte, o štátnom občianstve

 • živnostenské listy

 • pracovné zmluvy, potvrdenia o praxi

 • potvrdenia o návšteve školy, výpisy skúšok, indexy

 • občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy

 • doklady k vozidlám: technické preukazy, osvedčenia o evidencii, osvedčenia o zhode, potvrdenia o odhlásení, kúpne zmluvy, protokoly o emisných a technických kontrolách

 • účtovné doklady - daňové priznania, mzdové listy, potvrdenia o príjme

 • potvrdenia od sociálnej, zdravotnej, dôchodkovej poisťovne - evidencia, práceneschopnosť, ročné zúčtovanie

 • súdne rozhodnutia, potvrdenia - rozsudok o rozvode, určenie otcovstva

listiny a doklady pre samosprávu, štátnu a verejnú správu

 • spolupráca so súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní

 • medzinárodné dohody

 • bilaterálne zmluvy

 • doklady pre spoluprácu partnerských miest a obcí

 • atď.

 1. PREKLADY BEZ OVERENIA

Odborné preklady

 • návody na použitie

 • schémy, pracovné postupy

 • preklady rôznych vnútropodnikových dokumentov

 • nemecká verzia web stránok

 • korešpondencia

 • propagačné materiály

 • atď.

Bežné preklady z/do nemeckého jazyka

 • súkromné listy, maily

 • životopisy

 • rôzne žiadosti

 • atď.


Kontakt

Mgr. Miroslava Gajdošová

Konečná 1070/26

972 42 Lehota pod Vtáčnikom
(okres Prievidza)

gajdosova.mirka@gmail.com

Tel: 0907 986 075